پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
تصاوير پاناروماي حرم مطهر

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 1

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 2

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 3

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 4

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 5

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 6

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 7

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 8

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 9

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 10

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 11

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 12

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 13

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 14

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 15

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 16

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 17

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 18

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 19

دانلود عكس پاناروماي حرم مطهر - تصوير 20

استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

سه شنبه های اقتصادی استاندار قم  مورخ 21-02-1400سه شنبه های اقتصادی استاندار قم  مورخ 21-02-1400 روزكاري استاندار قم- يكشنبه مورخ 19 -02-1400روزكاري استاندار قم- يكشنبه مورخ 19 -02-1400 روزکاری استاندار قم- پنج شنبه مورخ 09-02-1400روزکاری استاندار قم- پنج شنبه مورخ 09-02-1400 روزکاری استاندار قم- شنبه مورخ 14-01-1400روزکاری استاندار قم- شنبه مورخ 14-01-1400
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819