پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
تمديد و تعويض مدارك اقامتي
استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

سه شنبه های اقتصادی استاندار قم  مورخ 21-02-1400سه شنبه های اقتصادی استاندار قم  مورخ 21-02-1400 روزكاري استاندار قم- يكشنبه مورخ 19 -02-1400روزكاري استاندار قم- يكشنبه مورخ 19 -02-1400 روزکاری استاندار قم- پنج شنبه مورخ 09-02-1400روزکاری استاندار قم- پنج شنبه مورخ 09-02-1400 روزکاری استاندار قم- شنبه مورخ 14-01-1400روزکاری استاندار قم- شنبه مورخ 14-01-1400
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819